Maatwerk is een samenwerkingsverband van drie eerste en 2de lijns praktijken in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Binnen Maatwerk werken specialisten op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie, psychologie, orthopedagogiek en systeemtherapie.

We hanteren dezelfde visie en daarnaast behouden we onze eigenheid. We kunnen door de aanwezigheid van verschillende disciplines elkaar goed aanvullen ten behoeve van onze cliënten.

Maatwerk biedt een professionele, persoonlijke en praktische aanpak. We zijn toegankelijk voor een breed publiek wat betreft leeftijd, opleiding en achtergrond.

We werken nauw samen met andere disciplines in de regio zoals huisartsen, centra voor jeugd en gezin, betrokken zorgverleners en andere verwijzers om de behandeling zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Omdat we relatief kleine praktijken zijn is onze benadering cliëntgericht, flexibel en laagdrempelig. Dit betekent dat er doorgaans geen of korte wachttijden zijn tussen aanmelding en het begin van de behandeling. 

We werken vanuit een systemische visie met aandacht voor verschillende milieus van de cliënt (gezin, familie, vrienden, werk, school etc.) en betrekken het ondersteunend netwerk van de cliënt bij onze behandeling. Bij de begeleiding van het kind is het gezin ons uitgangspunt.

Maatwerk werkt vraaggericht met als doel de zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de cliënt, om op deze wijze zelfmanagement te bevorderen.